Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7482
Title: Báo cáo phát triển con người 1999: Sách tham khảo
Keywords: Con người;Phát triển;Toàn cầu hóa
Issue Date: 2000
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Đề cập tình hình phát triển con người trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, những công nghệ mới và cuộc chạy đua về tri thức trên toàn cầu, trái tim vô hình hoạt động chăm sóc và nền kinh tế toàn cầu, các hành động của quốc gia để toàn cầu hoá phục vụ cho nhân dân.
Description: 294tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7482
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104. Baocaophattrienconnguoi1999.pdf31.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.