Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/747
Title: Báo chí Bến Tre với vấn đề giáo dục truyền thống văn hóa-lịch sử địa phương
Authors: Lê, Thị Thanh Huệ
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo chí;Bến Tre;Giáo dục truyền thống;Văn hóa;Lịch sử;Địa phương
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vai trò của báo chí trong việc giáo dục truyền thống VH - LS địa phương, luận văn đi sâu phân tích thực trạng về công tác tuyên truyền, bảo tồn các truyền thống VH - LS của tỉnh, nêu ra những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong quá trình tuyên truyền trên hệ thống báo chí của tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới phương thức, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trên hệ thống báo chí Bến Tre.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/747
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thanh Hue.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.