Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/744
Title: Xây dựng mô hình tòa soạn sản xuất hai phiên bản cho cơ quan báo Đảng địa phương (Khảo sát tòa soạn các báo: Bình Dương, Đồng Nai, và Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013)
Authors: Lê, Minh Tùng
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Mô hình;Tòa soạn;Báo Đảng;Địa phương
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài khảo sát về tổ chức bộ máy và cách thức sản xuất nội dung ở tòa soạn hai phiên bản báo in và báo mạng điện tử thuộc cơ quan báo Đảng miền Đông Nam bộ mà Báo Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu là điển hình. Công việc khảo sát nêu rõ được những ưu thế, hạn chế, nguyên nhân và mối quan hệ hỗ trợ thông tin tuyên truyền của 2 loại hình báo chí này; Đề xuất mô hình tòa soạn sản xuất hai phiên bản báo in và báo mạng điện tử phù hợp với đặc thù cơ quan báo Đảng địa phương để các cơ quan báo chí nói chung và các tòa báo Đảng bộ địa phương nói riêng có thể xem xét, nghiên cứu, áp dụng nhằm xây dựng mô hình tổ chức và quy trình sản xuất nội dung ở tòa soạn hai phiên bản một cách khoa học, phát huy hiệu quả cả bản in và các trang báo mạng điện tử ở mức cao nhất.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/744
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Tung.pdf3.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.