Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7428
Title: Bán hàng và quản lý bán hàng = Selling and sales management
Authors: Trần, Đình Hải
Keywords: Bán hàng;Quản lí
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Thống kê
Abstract: Nội dung gồm 4 phần, 16 chương trình bày khái niệm, vai trò của bán hàng, tiếp thị, hành vi mua sắm của người tiêu dùng; các chiến lược bán hàng; kỹ thuật bán hàng; kỹ năng bán hàng trực tiếp; quản lý chế độ khách hàng lớn; tiếp thị trực tiếp; môi trường bán hàng,...
Description: Tên sách ngoài bìa: Bán hàng & quản trị bán hàng .- 678tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7428
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
banhangvaquantribanhang.pdf18.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.