Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7417
Title: Chân dung công chúng truyền thông: qua khảo sát xã hội học tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Hữu Quang
Keywords: Công chúng;Truyền thông
Issue Date: 2001
Publisher: Tp.HCM: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách đã làm nổi bật ý tưởng về truyền thông và phát triển: phân tích mối quan hệ năng động giữa công chúng và các phương tiện truyền thông đại chúng...
Description: 302tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7417
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chandungcongchungtruyenthong.pdf6.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.