Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7416
Title: Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng
Keywords: Pháp luật;Chính sách;Sở hữu trí tuệ;Cẩm nang
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Cục sở hữu trí tuệ
Abstract: Giới thiệu khái niệm sở hữu trí tuệ và tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Các lĩnh vực của sở hữu trí tuệ. Vai trò của sở hữu trí tuệ trong sự phát triển và chương trình hợp tác phát triển của WIPO. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các công ước và thoả ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. Quản lý và giảng dạy về sở hữu trí tuệ. Sự phát triển công nghệ và pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Description: 488tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7416
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Camnangsohuutritue.pdf21.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.