Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7410
Title: Giáo trình pháp luật cạnh tranh
Authors: Tăng, Văn Nghĩa
Keywords: Pháp luật;Giáo trình;Cạnh tranh
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Gồm 5 chương: Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004; Hành vi hạn chế cạnh tranh; Hành vi cạnh tranh không lành mạnh; Thẩm quyền và tố tụng cạnh tranh.
Description: 329tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7410
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giaotrinhphapluatcanhtranh.pdf10.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.