Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/740
Title: Nhận diện công chúng báo Đồng Nai (Khảo sát tư liệu năm 2013)
Authors: Đinh, Kim Tuấn
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Nhận diện;Công chúng;Báo chí;Đồng Nai
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý thuyết về công chúng truyền thông, phương pháp luận và cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng; Khảo sát, làm rõ thực trạng tiếp nhận thông tin của công chúng báo Đồng Nai hiện nay với những khía cạnh, như: mức độ đọc báo, thái độ tiếp nhận, nhu cầu thông tin…; Nghiên cứu các yếu tố có tính chất quy luật, ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng; Khái quát hóa và nhận diện các nhóm công chúng hiện tại, công chúng tiềm năng của báo Đồng Nai; Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển công chúng của báo Đồng Nai
URI: http://hdl.handle.net/123456789/740
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Kim Tuan.pdf6.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.