Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/74
Title: Giáo trình kinh tế phát triển
Keywords: Kinh tế;Giáo trình
Issue Date: 2001
Publisher: Thống kê
Abstract: Giáo trình gồm 10 chương gồm những vấn đề cơ bản và cần thiết của lý thuyết phát triển như: tăng trưởng và phát triển kinh tế, phát triển kinh tế và phúc lợi cho con người, mô hình phát triển kinh tế, nguồn lực phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sự phát triển, phát triển các ngành kinh tế chủ yếu. Giáo trình cũng đưa ra sự vận dụng các lý thuyết nói trên vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/74
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh kinh te phat trien.pdf26.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.