Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7383
Title: Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại : Sách tham khảo
Authors: Nguyễn, Tấn Hùng
Keywords: Triết học phương Tây;Tư tưởng chính trị
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Những vấn đề cơ bản về triết học theo tư tưởng phương Tây: Triết học phân tích, triết học ngôn ngữ, chủ nghĩa thực chứng logic; chủ nghĩa duy lý phê phán và triết lý về xã hội mở của Karl Popper, chủ nghĩa hiện sinh...
Description: 360tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7383
Appears in Collections:Lý thuyết chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
motsotraoluutriethocvatutuongchinhtriphuongtayduongdai.pdf8.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.