Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7382
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Lợi-
dc.contributor.authorLưu, Văn An-
dc.date.accessioned2020-05-29T02:15:36Z-
dc.date.available2020-05-29T02:15:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7382-
dc.description400tr.vi
dc.description.abstractNội dung gồm 3 chương: Chương 1, Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý - một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới; Chương 2, Thực trạng thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra; Chương 3, Quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong thời kỳ mới.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Thông tấnvi
dc.subjectThông tinvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectLãnh đạovi
dc.subjectQuản lívi
dc.titleThông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lývi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Báo chí cách mạng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thong tin bao chi voi cong tac lanh dao quan ly.pdf11.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.