Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/738
Title: Lịch sử xã hội học
Authors: Bùi, Quang Dũng
Lê, Ngọc Hùng
Keywords: Lịch sử;Xã hội học
Issue Date: 2005
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Giáo trình gồm 8 chương và phụ lục, trình bày lịch sử hình thành xã hội học; giới thiệu những đóng góp lý luận và phương pháp luận của Comte Spencer và Mác trong việc xây dựng nền móng của xã hội học nửa cuối thế kỷ 19 ở Pháp, Anh và Đức; phân tích đóng góp của Durkheim, Tonnies, Weber và một số tác giả khác trong lịch sử phát triển khoa học xã hội học cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; lịch sử xã hội học ở một số nước Châu Âu và Bắc Mỹ; phân tích lịch sử hình thành và phát triển xã hội học Mác-Lênin.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/738
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lich su xa hoi hoc sua.pdf30.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.