Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7376
Title: Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới : Dùng cho các trường đại học, cao đẳng Luật, Học viện Hành chính
Authors: Phạm, Thị Quý
Phạm, Điềm
Keywords: Nhà nước;Pháp luật;Giáo trình;Thế giới
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu quá trình hình thành, tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật thế giới qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể: chế độ công xã nguyên thủy, thời cổ đại, thời trung đại và thời cận đại.
Description: 251tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7376
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giaotrinhLSNNvaPLTG.pdf7.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.