Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7375
Title: Giáo trình kinh tế quản lý
Authors: Tạ, Đức Khánh
Keywords: Kinh tế;Lao động;Giáo trình
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Tổng quan về kinh tế quản lý. Các kiến thức cơ bản về cầu và co dãn của cầu, ước lượng và dự báo cầu, lý thuyết sản xuất và ước lượng hàm sản xuất, lý thuyết cho phí và ước lượng hàm chi phí, cấu trúc thị trường và mức độ cạnh tranh, độc quyền nhị nguyên và lý thuyết trò chơi, chiến lược định giá đặc biệt, phân tích rủi ro và các quyết định đầu tư. Vai trò kinh tế của chính phủ với tư cách là cơ hội và thách thức đối với nhà quản lý
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7375
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giaotrinhkinhtequanly.pdf7.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.