Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7373
Title: Giáo trình hành chính nhà nước
Authors: Nguyễn, Hữu Hải
Đặng, Khắc Ánh
Hoàng, Mai
Keywords: Hành chính nhà nước;Giáo trình
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính nhà nước. Tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước. Quyết định quản lý hành chính nhà nước. Chính sách, kiểm soát và cải cách hành chính nhà nước
Description: 266tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7373
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giaotrinhhanhchinhnhanuoc.pdf7.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.