Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7351
Title: Bệnh giáo điều và ảnh hưởng của nó đối với công cuộc đổi mới ở đất nước ta hiện nay
Authors: Phạm, Bích Hằng
Advisor: Vũ, Văn Viên
Keywords: Đất nước;Đổi mới;Bệnh giáo điều;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích bản chất, nguồn gốc chủ yếu của bệnh giáo điều; vạch ra những nguyên nhân và biểu hiện làm nảy sinh, tồn tại bệnh giáo điều đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay; nêu những ảnh hưởng, phương hướng và biện pháp cơ bản khắc phục căn bệnh này. Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Description: 83tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7351
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.