Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7345
Title: Nâng cao vai trò của báo Đảng trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn Hà Nội (Khảo sát các báo in: Nhân dân, Hà Nội mới từ tháng 1 năm 2012)
Authors: Nguyễn, Thị Anh Hoa
Advisor: Phạm, Tất Thắng
Keywords: Tư tưởng chính trị;Định hướng;Cán bộ;Đảng viên;Báo Đảng;Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ cơ sở khoa học vai trò của Đảng trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Thực trạng vai trò của báo Đảng trong việc định hướng tư tưongr chính trị cho cán bộ, đảng viên ở địa bàn Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của báo Đảng trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 147tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7345
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.