Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7317
Title: Biên tập xuất bản sách lý luận, chính trị: Giáo trình đại học. Lưu hành nội bộ
Authors: Trần, Văn Hải
Keywords: Biên tập;Xuất bản;Sách;Lí luận chính trị
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 91 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7317
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở
Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237. Biên tập xuất bản sách lý luận, chính trị.pdf10.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.