Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7313
Title: Hoạt động biên tập - xuất bản sách văn hóa xã hội ở Nhà xuất bản Giao thông vận tải hiện nay
Authors: Phạm, Quang Huân
Advisor: Phạm, Văn Thấu
Keywords: Nhà xuất bản;Xuất bản;Sách;Biên tập
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận hoạt động biên tập - xuất bản sách văn hóa xã hội của Nhà xuất bản Giao thông vận tải trong việc chăm lo đời sống tinh thần, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc,...; nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động biên tập - xuất bản sách văn hóa - xã hội của Nhà xuất bản Giao thông vận tải hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7313
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bảnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.