Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7312
Title: Hoạt động của nhà xuất bản Công an nhân dân với việc phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Mai An
Advisor: Đinh, Xuân Dũng
Keywords: Nhà xuất bản;Công an nhân dân;Diễn biến hòa bình;Phòng chống
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Diễn biến hòa bình và hoạt động xuất bản trong diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch ở Việt Nam; Thực trạng hoạt động xuất bản Công an nhân dân với việc phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình ở nước ta hiện nay; Một số phương hướng và giải pháp trong hoạt động xuất bản Công an nhân dân với việc phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình ở nước ta trong thời gian tới.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7312
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bảnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.