Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7303
Title: Hoạt động biên tập - xuất bản sách văn kiện Đảng toàn tập ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia từ năm 1995 đến năm 2007
Authors: Nghiêm, Thị Tuấn Anh
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Biên tập;Xuất bản;Văn kiện Đảng;Sách;Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ các khái niệm cơ bản, phân loại, vai trò, đặc điểm của sách Văn kiện Đảng. Tìm hiểu nội dung quy trình, đặc điểm công tác biên tập - xuất bản sách Văn kiện Đảng. Nghiên cứu, phân tích thực trạng, đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác biên tập, xuất bản sách bộ Văn kiện Đảng toàn tập ở Nhà xuất bản CTQG từ năm 1995 đến năm 2007; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp.
Description: 120tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7303
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bảnItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.