Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/730
Title: Hiệu quả tác động của diễn đàn trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát báo mạng điện tử Vietnamnet, Dântri, VoV onlene từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013)
Authors: Trần, Thị Phương Lan
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo điện tử;Diễn đàn;Hiệu quả;Tác động;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý thuyết về diễn đàn BMĐT; xác định công cụ đánh giá hiệu quả diễn đàn BMĐT; Nghiên cứu thực trạng tác động của diễn đàn trên BMĐT hiện nay, thông qua việc khảo sát ba tờ báo mạng điện tử là Dân trí, VietNamNet và VOV; Từ những kết quả khảo sát, đưa ra những đánh giá về hiệu quả tác động của diễn đàn trên BMĐT; Trên cơ sở đó, khuyến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tác động diễn đàn BMĐT tại Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/730
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Phuong Lan.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.