Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/73
Title: Báo phát thanh
Keywords: Báo chí;Báo Phát thanh
Issue Date: 2002
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 20 chương trình bày về các vấn đề về sự hình thành, phát triển; chức năng xã hội, đặc trưng, công chúng, phương pháp viết cho báo phát thanh; ngôn ngữ; kỹ thuật trình bày, âm nhạc; kỹ năng viết báo phát thanh,...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/73
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao Phat thanh.pdf58.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.