Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7295
Title: Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đoàn, Thị Thanh Hồng
Advisor: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Vai trò;Định hướng XHCN;Kinh tế thị trường;Việt Nam;Vai trò
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ vấn đề định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường; trình bày thực trạng vai trò định hướng XHCN của Nhà nước đối với nền KTTT định hướng XHCN ở VN; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò định hướng XHCN của Nhà nước đối với nền KTTT định hướng XHCN ở VN trong những năm tới.
Description: 115tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7295
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
460. DoanThiThanhHong.pdf12.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.