Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7292
Title: Xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Đại học Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay
Authors: Trần, Công Dương
Advisor: Phạm, Minh Sơn
Keywords: Xây dựng văn hóa;Văn hóa chính trị;Sinh viên;Hội nhập quốc tế;Đại học Thái Nguyên
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận của việc xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên; chỉ ra tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế; làm rõ những yếu tố tác động đến văn hóa chính trị của sinh viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nêu lên quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về thanh niên, sinh viên và văn hóa chính trị của thanh niên, sinh viên; làm rõ thực trạng văn hóa chính trị của sinh viên đại học Thái Nguyên hiện nay; đưa ra phương hướng và một số giải pháp.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7292
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459.TranCongDuong.pdf12.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.