Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7290
Title: Nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Minh Ngọc
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Nhân dân;Kiểm soát;Quyền lực;Nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát quyền lực nhà nước của nhân dân. Nghiên cứu thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước của nhân dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực nhà nước của nhân dân ở nước ta trong thời gian tới.
Description: 133tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7290
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
458. LeThiMinhNgoc.pdf14.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.