Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7288
Title: Vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
Authors: Trần, Huy Ngọc
Advisor: Mai, Đức Ngọc
Keywords: Nhà nước;Việt Nam;Hội nhập;Kinh tế thế giới;Quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7288
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
457.TranHuyNgoc.pdf12.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.