Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7286
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở Hà Giang hiện nay
Authors: Đinh, Xuân Chính
Advisor: Phan, Trung Chính
Keywords: Đội ngũ cán bộ;Hà Giang;Xây dựng;Cấp cơ sở
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu và luận chứng làm rõ hơn những căn cứ lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu thực trạng đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân của quá trình xây dựng đội ngũ cánbộ cấp cơ sở của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2000-2009; đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn tới.
Description: 100tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7286
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
456.DinhXuanChinh.pdf11.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.