Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7283
Title: Thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hồ, Sỹ Huy Thảo
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Quốc hội;Giám sát;Chính phủ;Việt Nam;Chức năng
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng hiện thức năng giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới
Description: 125tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7283
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455. HoSyHuyThao.pdf15.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.