Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7270
Title: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Như Xuân tỉnh Thanh hóa hiện nay
Authors: Lê, Văn Thuận
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục;Đạo đức cách mạng;Thanh niên;Thanh Hóa
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Như Xuân, tỉnh Thanh hóa. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Như Xuân tỉnh Thanh hóa trong thời kỳ công nghiệp háo-hiện đại hóa đất nước.
Description: 112tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7270
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.