Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7266
Title: Việc làm trong thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa ở tỉnh Bắc Giang
Authors: Bùi, Văn Huấn
Advisor: Vũ, Văn Yên
Keywords: Việc làm;Đô thị hóa;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Bắc Giang
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của việc làm; Thực trạng, phương hướng, giải pháp chủ yếu để giải quyết việc làm ở tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ CNH, HĐH
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7266
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.