Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7264
Title: Tư tưởng "Thân dân" trong lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Dung
Advisor: Vụ, Thị Loan
Keywords: Tư tưởng chính trị;Vận dụng;Việt Nam;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nêu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng chính trị nhân dân ở Việt Nam và sự vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7264
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.