Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7263
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Authors: Trương, Thị Kiên
Keywords: Chất lượng;Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông
Issue Date: 2013
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài khảo sát thực trạng hoạt động của tạp chí LLCT&TT. Chỉ ra những thành công, hạn chế. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát đề tài đưa ra những giải pháp phù hợp, khoa học nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tạp chí.
Description: 137 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7263
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.