Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7262
Title: Đảng lãnh đạo chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Văn Kiều
Advisor: Trương, Ngọc Nam
Keywords: Lãnh đạo;Chính quyền;Hải Dương;Đảng Cộng sản Việt Nam;Cấp huyện
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương; quan niệm về sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương; khảo sát, đánh gía thực trạng sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cấp huyện ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu và khả thi.
Description: 129tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7262
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.