Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7259
Title: Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương
Advisor: Nguyễn, Xuân Phong
Keywords: Đổi mới;Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;Phương thức hoạt động;Hà Nội
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; phân tích, đánh giá thực trạng phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; xác định quan điểm và đề xuất các giải pháp.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7259
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
444. NguyenThiMaiHuong.pdf12.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.