Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7257
Title: Dư luận xã hội với việc nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở Thái Nguyên hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Hiệu quả;Dư luận xã hội;Thái Nguyễn;Công tác tư tưởng
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận vế dư luận xã hội, công tác tư tưởng; Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của dư luận xã hội với việc nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở Thái Nguyên hiện nay.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7257
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.