Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/725
Title: Giá trị và sức sống của chủ nghĩa Mác -Lênin trong thời đại ngày nay: Thông tin chuyên đề số 5/2014
Keywords: Chủ nghĩa Mác-Lênin;Giá trị;Sức sống;Thời đại
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Báo, Tạp chí;
Abstract: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 2 phần: Phần I: Chủ nghĩa Mác - Lênin - giá trị bền vững Phần II: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay
URI: http://hdl.handle.net/123456789/725
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong tin CD so 5-2014.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.