Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7246
Title: Đề án hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Authors: Vũ, Thanh Vân
Keywords: Hợp tác quốc tế;Đào tạo;Học viện Báo chí và Tuyên truyeenf tr4
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 98 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7246
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.