Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7244
Title: Đổi mới hoạt động xây dựng ngân hàng đề thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Đề tài khoa học
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Ngân hàng đề thi;Chất lượng
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 91 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7244
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.