Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/724
Title: Báo chí trong đời sống xã hội hiện nay: Thông tin chuyên đề số 4/2014
Keywords: Báo chí;Đời sống xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Báo, Tạp chí;
Abstract: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí Phần II: Báo chí - những vấn đề lý luận Phần III: Vai trò của báo chí trong đời sống xã hội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/724
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong tin CD so 4-2014.pdf3.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.