Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7223
Title: Vai trò của lễ hội trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Ngô, Thị Mến
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Lễ hội;Đường lối;Chính sách;Nhà nước;Tuyên truyền;Đảng Cộng sản Việt Nam;Bắc Ninh
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu lễ hội, vai trò của lễ hội; Những giải pháp phát huy trò của lễ hội trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
Description: 92tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7223
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.