Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/722
Title: Đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Hoàng, Quốc Bảo
Keywords: Tuyên truyền;Kinh tế;Hội nhập quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác tuyên truyền kinh tế và đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua (những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân) và những vấn đề đang đặt ra đối với việc đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/722
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Ha.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.