Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7214
Title: Việc làm của thanh niên nông thôn Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Văn Quỳnh
Advisor: Cao, Quang Xứng
Keywords: Việc làm;Nông thôn;Thanh niên;Kinh tế;Hải Dương
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm của thanh niên nông thôn; Thực trạng, giải pháp việc làm của thanh niên nông thôn Hải Dương đến 2020.
Description: 109tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7214
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.