Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7203
Title: Định hướng giá trị cho thanh niên Thanh hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Tình
Advisor: Nguyễn, Gia Thơ
Keywords: Định hướng;Công nghiệp hóa;Thanh niên;Hiện đại hóa
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Một số khái niệm: giá trị, hệ giá trị, thang giá trị, chuẩn giá trị và định hướng giá trị; Thực trạng định hướng giá trị của thanh niên Thanh hóa hiện nay và nguyên nhân của thực trạng đó. Một số biện pháp chủ yếu nhằm định hướng giá trị cho thanh niên Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.
Description: 97tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7203
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.