Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/717
Title: Phát thanh theo yêu cầu trên báo mạng điện tử ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thúy Hoa
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Phát thanh;Báo điện tử;Việt Nam;Yêu cầu
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến phát thanh theo yêu cầu của thính giả trên báo mạng điện tử thông qua mạng Internet; Khảo sát, phân tích, đánh giá nội dung phát thanh theo yêu cầu phát trên mạng Internet của một số báo mạng điện tử, thông qua nội dung và hình thức thể hiện các file âm thanh trên chuyên trang phát thanh và trong một số bài báo; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát thanh theo yêu cầu trên báo mạng điện tử.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/717
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thuy Hoa.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.