Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7159
Title: Xử lý tình huống xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước : Giáo trình nội bộ
Authors: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Xây dựng Đảng;Xử lí tình huống
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức lý luận về tình huống và xử lý tình huống trong công tác Đảng và quản lý hành chính nhà nước. Qua đó, học viên có thể vận dụng vào quá trình công tác thực tiễn trong lĩnh vực hay địa phương nơi công tác.
Description: 118 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7159
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
136. Xử lý tình huống xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.pdf12.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.