Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7151
Title: Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu : Đề cương bài giảng
Authors: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Quản lí Nhà nước
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 219 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7151
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu.pdf25.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.