Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7131
Title: Lịch sử lý luận công tác tư tưởng : Giáo trình dùng cho chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành công tác tư tưởng
Authors: Hoàng, Quốc Bảo
Keywords: Công tác tư tưởng;Lí luận
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trình bày những quan điểm của C.Mác, Ph.AWngghen, V.I.Lênin về công tác tư tưởng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng
Description: 184 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7131
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125. Lịch sử lý luận công tác tư tưởng.pdf21.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.