Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7124
Title: Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước : Giáo trình nội bộ dành cho cao học
Authors: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Nhân sự;Hành chính;Nhà nước;Tổ chức
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 195tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7124
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
399. Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.