Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/710
Title: Báo chí tham gia phòng, chống ma tuý ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Báo chí;Phòng chống;Ma túy;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của báo chí nói chung, báo in nói riêng trong công tác phòng, chống ma túy; Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng vai trò của Báo Công an Nhân dân, báo Sức khỏe & Đời sống và Tạp chí Phòng chống ma túy tham gia đấu tranh phòng chống ma túy; Xác định những vấn đề đặt ra về vai trò của báo chí tham gia phòng chống ma túy. Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị phát huy hơn nữa vai trò của báo chí tham gia phòng, chống ma túy ở nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/710
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hong.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.